Op zaterdag 20 april is onze showroom in Hoofddorp geopend >> Maak direct een afspraak.
100% kwaliteit
reactie binnen 24 uur
één partij, één aanspreekpunt
werkzaam in heel Nederland
500+ projecten per jaar

Algemene voorwaarden

9.3
395 beoordelingen

Artikel 1 – Definities 

 1. Opdrachtnemer: Uwnieuwbouwwoning.nl, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 74022466. 
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Uwnieuwbouwwoning.nl. 
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
 4. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Uwnieuwbouwwoning.nl. Schriftelijk: schriftelijk of “per e mail”.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. De Overeenkomst komt tot stand door een ondertekende offerte en/of ondertekende opdrachtbevestiging en onder aanvaarding door opdrachtgever van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever verklaart dat deze algemene voorwaarden hem ter hand zijn gesteld fysiek of elektronisch. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, factuur en iedere overeenkomst, alsmede op de uitvoering daarvan, tussen Uwnieuwbouwwoning.nl en Opdrachtgever,  tenzij daarvan door Uwnieuwbouwwoning.nl uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. 
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien een bepaling nietig wordt verklaard wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en  waarmee hetzelfde of nagenoeg hetzelfde bereikt wordt. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten die Uwnieuwbouwwoning.nl verricht in onderaanneming.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. De door Uwnieuwbouwwoning.nl gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts integraal en zonder afwijkingen worden aanvaard. De termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte. Na die termijn komt de offerte te vervallen en kan opdrachtgever daaraan geen rechten meer ontlenen. 
 2. De door Uwnieuwbouwwoning.nl op de aanbiedingen en facturen gehanteerde tarieven en prijzen worden zowel inclusief als exclusief BTW gespecificeerd. 
 3. Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht Uwnieuwbouwwoning.nl niet tot het Verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 4. Het aanbod vermeldt de prijs van materialen en de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie.
  • Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk.
  • Richtprijs: Uwnieuwbouwwoning.nl doet een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
  • Regie: Uwnieuwbouwwoning.nl doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. 
 5. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag waarop de offerte of de opdrachtbevestiging door opdrachtgever is aanvaard wat blijkt door schriftelijke ondertekening daarvan door opdrachtgever. 

Artikel 5 – Verplichtingen Uwnieuwbouwwoning.nl

 1. Uwnieuwbouwwoning.nl zal het werk deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Uwnieuwbouwwoning.nl neemt daarbij de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. De met Uwnieuwbouwwoning.nl aangegane overeenkomst behelst een inspanningsverbintenis. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de op de overeenkomst vermelde specificaties.
 3. De werkzaamheden worden door Uwnieuwbouwwoning.nl verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Onder normale werktijden wordt verstaan: tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
 4. Uwnieuwbouwwoning.nl neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 5. Uwnieuwbouwwoning.nl is niet gehouden om materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te gebruiken. 
 6. Uwnieuwbouwwoning.nl draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door vakkundige(hulp)personen. 

Artikel 6 – Prijsstijgingen

 1. Uwnieuwbouwwoning.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien vanaf het sluiten van de  opdrachtovereenkomst tot aan de definitieve oplevering daarvan, de tarieven en/of de lonen en/of  inkoopprijzen voor Uwnieuwbouwwoning.nl aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt Uwnieuwbouwwoning.nl in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten. 
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Uwnieuwbouwwoning.nl tijdig kan beschikken over de voor het werk  benodigde gegevens, zoals tekeningen. 
 3. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Uwnieuwbouwwoning.nl kan starten met de opdracht conform de voorwaarden die zijn toegestuurd en dat de situatie in de woning is als omschreven in diezelfde voorwaarden. 
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk  benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Uwnieuwbouwwoning.nl behoren zodanig geschieden dat  Uwnieuwbouwwoning.nl daarvan geen hinder of vertraging van ondervindt. Indien niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient opdrachtgever Uwnieuwbouwwoning.nl daarvan tijdig in kennis te stellen en is Uwnieuwbouwwoning.nl niet aansprakelijk voor schade wegens de vertraging of uitstel van het werk.  
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in  het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan  Uwnieuwbouwwoning.nl te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of gebreken veroorzaakt door:
  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 
  • Onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen of modellen;
  • Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; 
  • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
  • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 8. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdelijk opzegt is hij een vergoeding verschuldigd:
  • Van 10% van de offerteprijs; 
  • Van 20% van de offerte prijs indien hij de overeenkomst opzegt vanaf de 28e dag voor de  geplande aanvang van het werk.
 9. Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever nadat het werk is aangevangen verplicht de opdrachtgever tot betaling van de offerteprijs aan Uwnieuwbouwwoning.nl en tot vergoeding van de overige schade die Uwnieuwbouwwoning.nl als gevolg daarvan lijdt en zal lijden.

Artikel 8 – Meer- en minderwerk

 1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 
 2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien Uwnieuwbouwwoning.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet  behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waar onder begrepen  maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten,  terrorisme, werkstaking, (bedrijfs)bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering  door toeleveranciers of door Uwnieuwbouwwoning.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang  van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Uwnieuwbouwwoning.nl, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Uwnieuwbouwwoning.nl alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat  Uwnieuwbouwwoning.nl in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haarverplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 10 – Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Uwnieuwbouwwoning.nl aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;  
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en zodra: 
  • – het werk wordt als opgeleverd beschouwd: wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • – de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 11 – Zekerheid

 1. Uwnieuwbouwwoning.nl kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
 2. Uwnieuwbouwwoning.nl kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Opdrachtnemer is gehouden aan het bieden van zekerheid mee te werken.
 3. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Uwnieuwbouwwoning.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 4. Uwnieuwbouwwoning.nl is in geen geval gehouden schade van de opdrachtgever ten gevolge van deze opschorting te vergoeden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Uwnieuwbouwwoning.nl geleverde materialen zijn en blijven eigendom van Uwnieuwbouwwoning.nl totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van alle met Uwnieuwbouwwoning.nl gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. 
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten  daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Uwnieuwbouwwoning.nl daarvan  onverwijld op de hoogte te stellen. 
 4. Voor het geval dat Uwnieuwbouwwoning.nl de in dit en vorig artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Uwnieuwbouwwoning.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uwnieuwbouwwoning.nl zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen één (1) dag na oplevering, op een door Uwnieuwbouwwoning.nl aan  te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. In geval van faillissement, toepassing van de wet Schuldsanering natuurlijke personen of surseance van  betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald wordt Opdrachtgever, middels een ingebrekestelling, een redelijke termijn van 14 dagen gegeven om alsnog te betalen (lees: na te komen). Na deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en zal Uwnieuwbouwwoning.nl overgaan tot het verhalen van de haar toekomende overeengekomen prijs en eventueel aanvullende schadevergoeding(en). 
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Uwnieuwbouwwoning.nl de wettelijke rente een handelsrente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag. Daarnaast is opdrachtgever een redelijke en forfaitaire vergoeding voor kosten van buitengerechtelijke incasso verschuldigd op grond van het Besluit buitengerechtelijke incassokosten. Deze vergoeding hoeft Uwnieuwbouwwoning.nl niet te specificeren.

 Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellenen/of ontwerpen, berusten uitsluitend bij Uwnieuwbouwwoning.nl of diens toeleveranciers. 
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 15 – Garantie

 1. Uwnieuwbouwwoning.nl doet er alles aan wat binnen haar macht ligt om het werk zo goed mogelijk op te leveren. Het kan echter altijd gebeuren dat, ondanks deze inspanning, er iets na oplevering gebeurt of een gebrek ontstaat. Als de oorzaak van dit gebrek binnen de invloedssfeer van Uwnieuwbouwwoning.nl valt, dan zal er samen met Opdrachtgever worden gezocht naar een passende oplossing. Opdrachtgever doet onverwijld melding bij uwnieuwbouwwoning.nl van eventuele schade/gebreken.
 2. Eventuele garanties vervallen 2 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 10.
 3. Uwnieuwbouwwoning.nl garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 2 maanden kosteloos zullen worden verholpen met uitzondering van die, die worden genoemd in lid 4 van dit artikel, mits opdrachtgever bewijst dat het gebrek door Uwnieuwbouwwoning.nl toerekenbaar is veroorzaakt of bewijst dat het gebrek is ontstaan door oorzaken die voor rekening en risico van Uwnieuwbouwwoning.nl behoren te komen. In een door Uwniewbouwwoning.nl aan opdrachtnemer verstrekte app worden de tijdens het werk ontstane gebreken bijgehouden. Opdrachtgever aanvaardt dat deze app wordt gebruikt.
 4. In ieder geval zal Uwnieuwbouwwoning.nl niet gehouden zijn de volgende gebreken kosteloos te verhelpen: 
  • Gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden  van buitenaf. 
  • Normale slijtage aan het geleverde werk. 
  • Gebreken als gevolg van oneffenheden of bollingen in de wand/ondergrond. 
  • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht. 
  • Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed. 
  • Afwijkingen van geringe betekenis.
  • Scheurvorming op dilataties en/of plaatnaden bij houtskeletbouwelementen.
 1. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen betrekking hebbende productspecificaties worden als afwijkingen van  geringe betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als genoemd in dit artikel. 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Uwnieuwbouwwoning.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat  Uwnieuwbouwwoning.nl is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in het geval hij meent schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek aan het opgeleverde werk met toepassing van art. 15 van deze algemene voorwaarden Uwnieuwbouwwoning.nl in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen bij gebreke waarvan opdrachtgever in geen geval recht heeft op schadevergoeding. 
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Uwnieuwbouwwoning.nl beperkt tot het bedrag wat aan  opdrachtgever voor het werk in rekening is gebracht althans tot het gedeelte van het in rekening  gebrachte bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en nooit hoger dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Uwnieuwbouwwoning.nl heeft betaald aan opdrachtgever.
 3. Uwnieuwbouwwoning.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de  omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uwnieuwbouwwoning.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan  Uwnieuwbouwwoning.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking  van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Uwnieuwbouwwoning.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uwnieuwbouwwoning.nl.

Artikel 17 – Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Uwnieuwbouwwoning.nl voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband  met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die niet door Uwnieuwbouwwoning.nl nieuwbouwwoning.nl veroorzaakt is of die niet aan haar is toe te rekenen. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om Uwnieuwbouwwoning.nl zowel in als buiten rechte bij te staan indien  Uwnieuwbouwwoning.nl wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke  blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Uwnieuwbouwwoning.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Uwnieuwbouwwoning.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Uwnieuwbouwwoning.nl persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze  persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet  Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uwnieuwbouwwoning.nl verwijst voor verdere informatie naar de privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Uwnieuwbouwwoning.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek in de aard van de verwerking. 

Artikel 19 – Recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Uwnieuwbouwwoning.nl is uitsluitend Nederlands  Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Persoonlijk advies? Ons team helpt u graag verder.

Stel uw vraag aan de adviseurs van Uwnieuwbouwwoning.nl

Wij helpen u met de complete afbouw van uw (nieuwbouw)woning.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze diensten, laat u inspireren en bereken uw investering.

Merken die wij gebruiken
ProGoldmFLORArturoSigma CoatingsLogo vivafloors